Regulamin

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.pereleczki.pl, prowadzony jest przez Annę Bińczycką – Gil, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „ABG Anna Bińczycka – Gil”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Poznańska 5/40, 30 – 012 Kraków, NIP: 513-02-05-499, posługującej się adresem e-mail: perełeczki.store@gmail.com.(dalej: „Perełeczki” lub „Sklep”).
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Dyrektywy 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Sklep internetowy Perełeczki służy w szczególności do dokonywania zakupów używanej, wyselekcjonowanej odzieży i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Ogólne warunki zawierania umów sprzedaży określa Regulamin. Szczegóły związane z realizacją poszczególnego zamówienia mogą być zawarte w informacji dotyczącej wybranego towaru (czas realizacji, zasady dostawy, płatności itp.)
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszelkie podatki wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. O wszelkich kosztach dodatkowych związanych z realizacją zamówienia Klient jest informowany podczas jego składania. Poprzez złożenie zamówienia Klient jednocześnie akceptuje jego warunki realizacji i koszty dodatkowe związane z zamówieniem (np. wysyłka).
 4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest moment skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta i jego potwierdzenia przez Sklep w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres elektroniczny Klienta podany w procesie składania zamówienia. Złożenie zamówienia przez klienta powoduje po stronie Klienta zobowiązania do zapłaty ceny za wybrany towar/towary.
 5. Płatność za zamówienie następuje na jeden z wybranych przez Klienta poniższych sposobów :
  1. Przelew bankowy na nr rachunku bankowego Sklepu;
  2. Szybkich płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 1. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. Mastercard
 4. MasterCard Electronic
 5. Maestro
pastedGraphic.png
 1. Zapłata za zamówienie powinna zostać dokonana niezwłocznie po jego złożeniu. Brak dokonania zapłaty w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub rachunek bankowy, z którego Klient dokonał przelewu środków. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 3. Realizacja zamówienia przez Sklep rozumiana jako przygotowanie towaru do wysyłki i wysyłka następuję w terminie wskazanym przez Sklep podczas składania zamówienia liczonym od momentu otrzymania zamówienia i dokonania płatności przez Klienta (pozytywna autoryzacja w przypadku płatności kartą).
 4. Klient może na etapie składania zamówienia zwrócić się z prośbą o wystawienie faktury VAT. W takim przypadku faktura VAT zostanie doręczona Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Zamówienie uważa się za zrealizowanie z chwilą nadania przesyłki przewoźnikowi.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć zastrzega sobie takie uprawnienie.
 7. W niektórych przypadkach Sklep oferuje towary, który mogą zawierać wady fizyczne w specjalnie przeznaczonej do tego zakładce. W momencie składania zamówienia Klient będzie informowany o fakcie posiadania wady przez dany towar. Złożenie zamówienia uznaje się za akceptację Klienta co do nabycia towaru wadliwego i w takim przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi.

 1. ZASADY DOSTAW TOWARÓW
 1. Dostawa towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie jest odpłatna. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba w zawartej z Klientem umowie sprzedaży postanowiono inaczej. Koszty i opcje związane z dostawą są wyszczególnione podczas składania zamówienia. Składając zamówienia Klient akceptuje ww. koszty.
 3. Sposoby dostarczenia towarów zakupionych w Sklepie są każdorazowo wskazywane na etapie składania zamówienia.
 4. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego towarów kupionych w Sklepie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną pod adresem, w którym prowadzony jest Sklep w Krakowie. W takim przypadku koszty dostawy nie będą doliczane do zamówienia. Klient ponosi jednak wszelkie koszty związane z dojazdem, w tym ewentualne koszty parkingu.

 1. UŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sklep jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sklep świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach świadczonych przez Sklep. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sklepu.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są w szczególności umowy sprzedaży zawierane za ze Sklepem.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kleint może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pereleczki@gmail.com
  W reklamacji Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sklep będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 1. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Osoba fizyczna, zawierająca ze Sklepem umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy (przekazanie towaru przez kuriera/listonosza).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Osoba uprawniona może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem www.perełeczki.pl/zwrot jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeśli osoba uprawniona wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Osoba odstępująca od umowy ma jednak obowiązek niezwłocznie odesłać zwracany towar do Sklepu lub zwrócić go osobiście po uprzednim ustaleniu ze Sklepem odpowiedniego terminu – osoba odstępująca od umowy ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca osobie odstępującej od umowy wszystkie otrzymane od płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokryła osoba odstępująca od umowy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez osobę odstępującą od umowy użyte w pierwotnej transakcji, chyba że osoba odstępująca od umowy wyraziła zgodę na inną formę. W każdym przypadku osoba odstępująca nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. Osoba odstępująca od umowy ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek pogorszenia jakości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób wykraczający poza niezbędny do sprawdzenia cech towaru i jego zgodności z umową.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
   1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.pereleczki.pl/reklamacja jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sklepem zarówno pocztą tradycyjną na adres firmy jak również pocztą elektroniczną pod adresem: perełeczki.store@gmail.com
 6. Sklep ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sklepu za wady rzeczy sprzedanej przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Towary sprzedawane w Sklepie z uwagi na swój charakter (towary używane) nie są objęte gwarancją, chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Klientem.

 1. DANE OSOBOWE I COOKIES
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Bińczycka – Gil, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „ABG Anna Bińczycka – Gil”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Poznańska 5/40, 30 – 012 Kraków, NIP: 513-02-05-499.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sklep- art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sklep - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   5. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sklep – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie Sklepu przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sklepu. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sklep będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Klienta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  4. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sklepu dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sklepem, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera
  5. Wszelkie szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Sklep niniejszym informuje, że treści dostępne na stronach Sklepu (w tym logo, grafiki, opisy towarów itp.) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sklepowi.
 2. Sklep niniejszym wskazuje, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi bez zgody Sklepu, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sklepowi i może skutkować poniesieniem przez naruszającego odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Sklep dołoży staranności, aby wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu były rozwiązywane polubownie. W przypadku braku takiej możliwości, spory będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej przez Sklep. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. W celu polubownego rozwiązania sporu Konsument ma możliwość zwrócenia się w szczególności do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sklepem.
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.


Producenci
Wyszukuj po markach, które najbardziej lubisz!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl