Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku/Użytkowniczko
prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityką plików cookies:

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Bińczycka – Gil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „ABG Anna Bińczycka – Gil”, stałej miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Poznańska 5/40, 30-012 Kraków, NIP: 513-02-05-499, dalej zwana „ADO”.

 1. Kategorie danych osobowych

ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres e-mail, numer telefonu, IP, numer rachunku bankowego.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza Twoje dane osobowe:

 1. w celu podjęcia przez ADO niezbędnych działań związanych z realizacją zawieranej z Tobą umowy, w szczególności przetwarzania zamówień i zwrotów, wysyłania SMS-ów lub wiadomości E-MAIL (w zależności od przekazanych danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz kontaktu w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia. W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych jest umowa zawarta z ADO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, w szczególności:
 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ADO,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ADO roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. weryfikacji Użytkownika w celu zapobiegania oszustwom,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, a w szczególności zapobiegania próbom nieautoryzowanego dostępu do informacji,
 5. uczestnictwa w konkursach organizowanych przez ADO,
 6. dla celów administracyjnych i statystycznych.

W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie.

 1. w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newsletteru, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez ADO jak również w celu komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania (za pomocą formularza, wiadomości e-mail itp.) – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez ADO każdorazowo celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności rozpatrywania reklamacji, a także wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi transakcjami – podstawą przetwarzania danych jest wówczas niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO;
 3. w celu odzyskiwania „utraconych koszyków” w sytuacji, gdy dokonywanie przez Ciebie zakupów nie zostanie ukończone, pomimo jego rozpoczęcia – podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes realizowany przez ADO w postaci obsługi potencjalnych Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez następujący okres:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z ADO – przez cały czas trwania tej umowy a ponadto – w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa – w celu dochodzenia lub obrony przez ADO roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia.
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO, dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda, dane będą przez nas przetwarzane do chwili jej wycofania. Po wycofaniu Twojej zgody dane będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu dochodzenia lub obrony przez ADO roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia;
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez ADO

Odbiorcami przetwarzanych przez ADO danych osobowych będą podmioty współpracujące ze mną przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmioty obsługujące platformę sprzedażową, podmiot zarządzający stroną mojego sklepu, przedsiębiorstwo realizujące płatności, hostingodawca, oraz inni administratorzy przetwarzający Państwa dane osobowe we własnym imieniu, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firmy doradcze, księgowe. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych poza UE, a jeśli, odbędzie się to wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych przez ADO

  1. W związku z przetwarzaniem danych przez ADO przysługuje Ci prawo dostępu do danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  1. Przysługuje Ci prawo do uzyskania od potwierdzenia, czy ADO przetwarza dotyczące Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, źródło pozyskania Twoich danych.

  1. Jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe, masz prawo żądania niezwłocznego ich sprostowania. Jeżeli uznasz te dane za niekompletne biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania, możesz żądać ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  1. Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie i w dowolnej formie – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, które jest oparte na podstawie uzasadnionych interesów ADO. ADO przestanie wówczas przetwarzać Twoje dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją istotne i prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku ADO zaprzestanie przetwarzania Twoich danych do takich celów.

  1. Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. ADO usunie Twoje dane, jeżeli:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. podstawą przetwarzania danych była wyrażona przez Twoja zgoda i zgoda ta została przez Ciebie cofnięta, a jednocześnie nie istnieje inna podstawa przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionych interesów ADO w celach niezbędnych do realizacji tych interesów, w tym profilowania

- chyba że ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 2. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane nie zostaną jednakże usunięte m.in. w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez ADO – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 1. Pozostałe informacje

 1. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: perełeczki.store@gmail.com
 2. Jeżeli mimo mojego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. „Cookies" to niewielkie pliki danych, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, zapisujące informacje z odwiedzanych witryn internetowych. Cookies obejmują zazwyczaj:
 1. nazwę strony, z której pochodzą,
 2. czas zapisu/przechowywania na urządzeniu
 3. niepowtarzalny numer.
 1. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Twojej osoby. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Twoje dane osobowe.

 1. Cookies wykorzystywane są do następujących celów:
 • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkowników, a także do optymalizacji wykorzystania stron internetowych;
 • spersonalizowania zawartości wyświetlanej użytkownikom danego serwisu;
 • przygotowania statystyk wyjaśniających użytkownikom, jak korzystać z danej witryny – co pozwala na poprawę ich struktury;
 • zachowania/utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), co umożliwia ominięcie logowania na ze stron serwisu;
 • optymalizacji oferty reklamowej i innych treści marketingowych względem użytkowników stron internetowych;
 • przeprowadzania badań i analiz rynku;
 • analizy przyzwyczajeń internetowych użytkowników;
 • dostarczania informacji o nowych produktach i usługach;
 • zarządzania reklamacjami użytkowników;
 • zarządzania zamówieniami.
 1. Istnieją trzy podstawowe rodzaje "ciasteczek": "sesyjne", "stałe" oraz "zewnętrzne".

 • "Sesyjne" są tymczasowymi plikami przechowywanymi na komputerze, tablecie lub smartfonie do momentu wylogowania się, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i są wykorzystywane do usług wymagających dokonania uwierzytelnienia w obrębie danej strony.

 • "Stałe" pliki Cookies przechowywane są na komputerze, tablecie lub smartfonie przez czas określony w parametrach cookies, lub też do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do przechowywania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu.

 • "Zewnętrzne" pliki Cookies (pliki cookies stron trzecich) umożliwiają zbieranie informacji na temat korzystania z witryn internetowych i dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W moim sklepie stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Posiadasz możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu.

 1. Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje mojej witryny mogą jednak nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z cookies. Nadal istnieje możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą – aczkolwiek nie muszą - wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie mojego sklepu, z której korzystasz.

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze mną operatorem platformy sprzedażowej, reklamodawców i innych partnerów.
Producenci
Wyszukuj po markach, które najbardziej lubisz!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl